Home / Show / Tokyo Championship show 2009
Oct.18th Sunday Shinsakongawashinsuipark (Tokyo)
Judge FMr. Yoshiaki Kasuya

@

@