Home / Show / Autumn Championship show 2009
Nov.1th Sunday Kamiishizu Midori no Mura (Gifu)
Judge FMr. Tomoaki Harada(Japan)

@

@