Home / Show / Spring Championship Show 2007
Oct. 28th Sunday Kamiishizu Midori no Mura (Gifu)
Judge F Mr. Hideo Yoshizawa

@

@