Home / Show / Autumn Championship Show 2012

Nov.11th Sunday Kamiishizu Midori no Mura (Gifu)
Judge F Mr. Yoshiaki Kasuya

@

@